نژاد ، نژاد و غذای ایده آل. : تغذیه


من فکر می کردم و فکر می کردم وقتی می خواهید رژیم ایده آل خود را پیدا کنید ، باید به نژاد و قومیت خود نگاه کنید. غذا در محیط بومی شما بسیار مهم است ، مرسپیال در آب و هوای قطب شمال آماده خوردن نیست. به عنوان مثال به حاشیه و ماهی توجه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید