آیا به دنبال اطلاعات جامع در مورد گلوکز مشتق شده از ذرت و موارد دیگر هستید؟ : تغذیه


اخیراً چندین مورد عدم تحمل غذایی تشخیص داده ام که یکی از آنها شربت ذرت و ذرت است. به نظر می رسد برخی از (بسیاری!) غذاهایی که در حال فروش هستند دارای برخی از مواد تشکیل دهنده ذرت هستند. سازماندهی اطلاعات کمی دشوار می شود.

آیا کسی می تواند در چنین شرایطی کمک کند؟ با تشکر.

دیدگاهتان را بنویسید