T Place: پورشه ۲۰۲۳ آرام راه اندازی شد شد! (+عکس)ماکان تی در نگاهی به های {انجام شده} در طول ۵.۸ ثانیه برای عجله ۹۶ کیلومتر بر ساعت بازو کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از سرعت آن نیز ۲۳۲ کیلومتر بر ساعت گزارش شد.