۵۲ نفر در ۲۴ ساعت قبلی بر تأثیر کرونا جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند
در جاری حاضر ۲۹ شهر زرشکی، ۱۲۶ شهر نارنجی، ۲۷۸ شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ شهر آبی هستند.