۵ شهر سیستان و بلوچستان روز سه شنبه تعطیل است
کلیه مراکز اداری و اداری و بخشهای اداری موسسات و سازمانهای مرتبط با موسسات دولتی و خصوصی به استثنای مراکز نظامی، انتظامی، بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، بانکها و مراکزی که باید در روزهای تعطیل به فعالیت خود ادامه دهند، شهرستانهای منطقه سیستان اعلام شد. بسته اعلام شد.