۴۳۷۴ مونتاژ دیجیتال در زندانهای استانداری برگزار شد


به گزارش تابناک کوگیلوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد منصور بیژنی همراه خود ردیابی به پوشش های قوه قضائیه در دوران تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برتری، دیجیتال شدن توسعه دادرسی، استفاده اجتناب کرده اند فناوری های روز در اجرای عدالت، ایجاد امکانات دادرسی الکترونیک در زندان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید… افزود: ایجاد سامانه ویژه دادرسی دیجیتال در زندان های استان در نتیجه کاهش ۸۸ درصدی جیب دادگاه های تجدیدنظر شد.

بیژنی هدف اجتناب کرده اند استقرار این سامانه ها در موجود در زندان ها را تسریع در معامله با به سوابق داده ها، تسهیل ارجاع به زندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند تحمیل ارزش های نگهبانی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود ایجاد این گروه {نیازی نیست}. برای سوئیچ زندانیان به خارج اجتناب کرده اند زندان.. مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح امنیتی به صورت دیجیتال انجام تبدیل می شود.

وی همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند مشارکت خوشایند مراجع قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی استان، افزود: همراه خود همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم خوشایند همراه خود رئیس کل دادگستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان های کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب استان، محاکمه دیجیتال در زندان های دهدشت، جاچساران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط ایجاد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۳ مونتاژ دادرسی تکمیل شد. در سال جاری {در این} وسط برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امکانات اجتناب کرده اند طریق ارتباط تصویری همراه خود مراجع قضایی برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش استدلال قضایی تکمیل شد.