۴.۳ میلیون پرواز در استان بوشهر سند شد
اصولاً سفرها به استان بوشهر اجتناب کرده اند استان های فارس، اصفهان، تهران، کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، شهرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری است.