۴ کشته و سه مجروح در تصادف سمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژو
این تصادف در کیلومتر ۵ محور زرآباد – بندرعباس حد فاصل هرمزگان، سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان رخ داد.