۳۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۵ مسافر در اسکان آموزشی برستان اسکان داده شدند
ایسنا/ لرستان رئیس اداره بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش لرستان اجتناب کرده اند اسکان ۳۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۵ مسافر {در این} اقامتگاه خبر داد.

تورج دریکوند همراه خود گفتن این خبر اظهار داشت: به همان اندازه نوک روز شنبه ۶ فروردین ماه ۳۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۵ مسافر در قالب ۹۰۵۲ خانواده در امکانات امدادی آموزشی استان اسکان داده ایم.

وی افزود: در راستای هدف اولین جلب رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل یادآوری خوشایند در افکار مسافران، تمام امتحان شده شخصی را برای حاضر بهتر از ارائه دهندگان به این اعضای خانواده به کار بسته ایم.

دریکوند تصریح کرد: در ششمین روز اجتناب کرده اند وروردن ۱۳۳۵ انواع ۵۲۷۵ خانواده در امکانات آموزشی بهزیستی اسکان داده شدند.

انتهای پیام

تأمین

محتوای پیشنهادی


ایسنا/ رئیس کل دادگستری ناحیه گلستان بیش اجتناب کرده اند ۴۱ سهم صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش …