۲۳۳۰۰۰ نفر اجتناب کرده اند آثار تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه های فارس بازدید کردند


«تبناک فارس» به نقل اجتناب کرده اند صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما: کمیته رسانه ای ستاد مرکزی توافق شرکت ها بازدید گفتن کرد کدام ممکن است استان فارس پس اجتناب کرده اند تهران کدام ممکن است نزدیک به ۲۳۳ هزار بازدیدکننده داشته، رتبه دوم استان های پرطرفدار گردشگری ملت را دارد.

پس اجتناب کرده اند تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارس، استان اصفهان همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۹۹ هزار مسافر در جایگاه سوم قرار گرفت. خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، کرمانشاه، یزد، لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدان به همین ترتیب رتبه های چهارم به همان اندازه دهم را کسب کردند.

مجموعه زیبایی شناختی تاریخی الحافظیه پربازدیدترین مجموعه ملت در ۲ روز نخست سال جاری بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ مکان تعطیلات گردشگری تولید دیگری استان فارس، مجموعه زیبایی شناختی تاریخی السعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه تشک جمشید، رتبه های دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم را به شخصی اختصاص داده اند. این دیدگاه

حیاط پشتی فن کاشان، ارگ کریم خان شیراز، کاخ برتر قاپویی در اصفهان، مجموعه سعدآباد تهران، مجموعه پاسارگاد، گورستان فردوسی در طوس، حیاط پشتی موزه چیهلستون اصفهان به همین ترتیب پرطرفدارترین مقاصد این ۲ روز بوده اند.

بیشترین کسب اینترنتی بلیت به همین ترتیب برای مجموعه های سعدآباد، حافظ، کاخ گلستان، تشک جمشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندیه شیراز {انجام شده} است.