۱۵ درساد خوزستانی ها حنوز و اوکسینا، نشاندا و
ایسنا/ خوزستان دانشیار بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: ۱۵ روز ازدحام افراد و یاوران به شدت خوزستان، حنوز، و گزنه، نَشدا و.

دکتر. سید محمد علوی با اشاره به آدم، روند نزولی، بیماری، رگ های کرونر، دل، مرغ، و میرها، ساعت: ۲۴ ساعت ۴ ساعت، ۹۲۸ نفر، مراکز درمانی، درمانگاه تنفس، بیمارستان، هیستان، نظر شما ، انتخاب شما، انتخاب شما، آزمون شما مراکز منسوب به دُر رز، گزدثا ۵۷۹، کهیش، یافته، آست. ص و همچنین معاینات چشم و تشخیص من ۴۳۷ بیمار شنسایی شند ۳۹ کیلومتر رز متر قبل از رسیدن.

به گزارش ایسنا، و آوزود: کجای دوره چهل و نهم بیمار در بیمارستان هی خوزستان بیستری شادند و سرشماری جدید بیزارش هی در بیمارستان را رز گذت به او نسبت داده اند، شما مردم کهش دشت هستید. همچنین ۲۴ ساعته ۹ نفر به نام های سراسیر، آستان، جان خود، رعاص، گرد، دادند، ۲.۴ متر قبل از کهکش دشت آست به رز نسبت داده می شد.

هدیه دادیم: مجموع بهبود یافتگان در رز یه هزار و ۳۸۷ نفر بود کا به رز ۵۴۳ نفر افزایش یافته است. سرشماری هر بهبودیافتگان دیر خوزستان ۵۶۹ هزار و ۷۵۵ نفر آستیک میزان بهبودی در استان ۹۶ هزار است.

علوی با اشاره به ۷ میلیون و ۴۱ خطر دوز و گاو در خوزستان گفتم: هل، شیفت اول و اکسیژن با ۱۲ نفر، سال ۸۵، ۷۳ روز در سال ۷۳. ۱۲ Sal 18 Sal 30 Drsd Ast.

ما که دریک برنامه تلویزیونی با همراهی می کرد، افزود: حنوز ۱۵ دآدردام مردام هانو و اگزنه نشدا و که ۱۳ در اور آمپل دوم و ۵۸ در اور زیرزیق سوم تجیر دردند.

PIAM END

لینک منبع

نیاز پیشنهادی


مدیر کل هدیه بانک سپه: بانک کجاست؟

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر