۱۲۵ میلیون دلار ساده همراه خود عالی خطا هدر سر خورد!


حتی باهوش‌ترین دانشمندان نیز گاهی خطاها بزرگی مرتکب می‌شوند کدام ممکن است برای ناسا تمام می‌شود، ساده در یک واحد مورد، قیمت مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد عالی فضاپیمای پرهزینه قیمت مریخ.

به گزارش ایسنا، خطرناک نیست بدانید دانشمندان عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهوشی کدام ممکن است به ناسا راه یافتند اجتناب کرده اند خطا در امان نیستند. این گزارش داستان یکی اجتناب کرده اند آن اشتباهاتی است کدام ممکن است به مشاوره ناسا اشتباهی ۱۲۵ میلیون دلاری در کشتی فضاپیمای مریخ ناسا {بوده است}.

125 میلیون دلار فقط با یک اشتباه هدر رفت!

تجهیزات های ابعاد گیری

همه عامل به واحدهای متریک برمی گردد!

تجهیزات متریک عالی تجهیزات اعشاری است (بر مقدمه عدد ۱۰). اولین بار در سال ۱۷۹۱ در فرانسه مورد استفاده قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون مقدمه تجهیزات ابعاد گیری در تمام کشورهای جهان علاوه بر این آمریکا، لیبریا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برمه است. اگرچه مخترعان این تجهیزات قصد داشتند دستگاهی بسازند کدام ممکن است برای همه اشخاص حقیقی به طور متشابه برای استفاده (اجتناب کرده اند لحاظ نظری)، با این حال خاص شد کدام ممکن است اولین الگوی های اولین بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری باید تحمل مدیریت عالی مقامات هر دو مقام خاصی باشد.

در گذشته اجتناب کرده اند سال ۱۸۷۵، اولین الگوی‌های ابعاد‌گیری توسط مقامات فرانسه نگهداری می‌شد، با این حال بعداً به ۱ نهاد فراملیتی به تماس گرفتن کنوانسیون نهایی وزن‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابعاد‌ها کدام ممکن است در سال ۱۹۶۰ به سیستم بین‌المللی موارد تغییر شد، عرضه گرفت. سوئیچ برای “تجهیزات متریک”.

واحد بین‌المللی موارد کدام ممکن است همراه خود عنوان تولید دیگری SI شناخته می‌شود، عالی واحد بین‌المللی معمول برای ابعاد‌گیری موارد بر مقدمه واحد است. این تکنیک در سال ۱۹۶۰ تحمیل شد. ملاحظه به این نکته حیاتی است کدام ممکن است اگرچه در برخی اجتناب کرده اند کمیت های اساس مشابه با اندازه، جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان، واحدهای این تجهیزات همراه خود تجهیزات متریک مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرفته تبدیل می شود، با این حال باقی مانده است در متنوع اجتناب کرده اند بخشها عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرعی تولید دیگری. مقادیری مشابه با کلوین. سطح سانتیگراد، ژول را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی خاص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید آنها را همراه خود تجهیزات متریک خطا گرفت. تجهیزات SI به معنای واقعی کلمه هستند عالی نوع باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی اجتناب کرده اند تجهیزات متریک است.

125 میلیون دلار فقط با یک اشتباه هدر رفت!

آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای استوایی مریخ

مدارگرد مریخ (MCO) عالی کاوشگر فضایی روباتیک ۳۳۸ کیلوگرمی بود کدام ممکن است توسط ناسا در ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸ برای بررسی سیاره سرخ شناخته شده به عنوان رله ارتباطی برای “کاوشگر قطبی مریخ” به خانه پرتاب شد. با این حال روزی کدام ممکن است فضاپیما وارد مدار مریخ شد، اتفاق عجیبی افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل فرو ریخت.

ناسا در ادعا ای ادعا کرد کدام ممکن است در ساعت ۰۹:۰۰:۴۶ به وقت گرینویچ مدارگرد طبق این سیستم ریزی شده وارد مریخ شد. قرار بود این فضاپیما پس اجتناب کرده اند حرکت اجتناب کرده اند پایین مریخ یک بار دیگر همراه خود پایین تصمیم بگیرد با این حال متاسفانه پس اجتناب کرده اند درگیر شدن به پایین مریخ سیگنالی اجتناب کرده اند این فضاپیما بدست آمده نشد.

قرار بود این فضاپیما پس اجتناب کرده اند حرکت اجتناب کرده اند پایین مریخ یک بار دیگر همراه خود پایین تصمیم بگیرد با این حال متاسفانه پس اجتناب کرده اند درگیر شدن به پایین مریخ سیگنالی اجتناب کرده اند این فضاپیما بدست آمده نشد.

ناسا تحقیقات شخصی را تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عجله متوجه شد کدام ممکن است عالی خطای ناوبری {به دلیل} کشتی نادرست دستورالعمل ها اجتناب کرده اند پایین رخ داده است.

داستان اجتناب کرده اند این ادعا به کدام ممکن است فرمان کشتی شده اجتناب کرده اند پایین به این فضاپیما در سیستم واحدهای انگلیسی یعنی “کیلو ثانیه” با بیرون تغییر واحد مربوطه به سیستم متریک یعنی نیوتن ثانیه کشتی شده است.

اگرچه بالقوه است این مشکل چندان مهم به تذکر نرسد، با این حال پروازهای فضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت‌ها عالی امتحان شده آموزشی فوق العاده ظریف هستند کدام ممکن است خواستن به ملاحظه زیادی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خطای به به نظر می رسد نوزاد مانع اجتناب کرده اند تلنگر سیاره مریخ به در اطراف ماموریت شخصی شده است. ۱۴۰ به همان اندازه ۱۵۰ کیلومتر

سپس بر تأثیر این خطا، مدارگرد اقلیم مریخ (MCO) در قله حدود ۵۷ کیلومتری همراه خود جو مریخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقوط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین. به دلیل هیچ سیگنالی بدست آمده نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاپیما ابدی گم شد.

مدار مریخ عالی کاوشگر فضایی روباتیک ۶۳۸ کیلوگرمی بود کدام ممکن است توسط ناسا در ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸ برای بررسی درجه مریخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند این سیستم نقشه برداری مریخ ۹۸ برای رله ارتباطات قطبی مریخ سفارش گرفت. همراه خود این جاری، در ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۹، فضاپیما پس اجتناب کرده اند دریافت پذیرش در “درگاه مداری” ارتباط شخصی را همراه خود خدمه عملیات برداشتن کرد از خروجی این سیستم کامپیوتری ایستگاه بر مقدمه واحدهای ابعاد گیری آمریکایی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای “کیلو-نیروی به جای آن نیوتن” تشکیل شد. . در ایستگاه فضایی بین‌المللی کدام ممکن است بر مقدمه قراردادی بین ناسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌های فضایی لاکهید مارتین نوسازی شده بود، استفاده شد.

توصیه مداری مجموعه‌ای اجتناب کرده اند عملیات‌های فضایی شتاب‌دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانورهای پرواز فضایی برای کنترل حرکت فضاپیماها، به‌ویژه برای دریافت پذیرش در مداری ایمن به در اطراف ماه، ماه، سیاره، سیارک هر دو تولید دیگری جرم‌های آسمانی است. این مانور مداری بالقوه است برای ادغام کردن {کاهش سرعت} به سختی تا حد زیادی اجتناب کرده اند سرعت هیکل هر دو شتاب تکل اجتناب کرده اند سرعت کمتر برای حضور در این نسبت سرعت باشد. هدف اجتناب کرده اند این مانورها ممکن است در مدار بار نیز باشد. شناخته شده به عنوان مثال، اصطلاح درج مداری نزولی موجود است. به این راه تزریق مداری نیز مشاوره تبدیل می شود.

125 میلیون دلار فقط با یک اشتباه هدر رفت!

سنت اشکال ساز

مهندس ریچارد دوختن، سرپرست سرمایه گذاری‌های مریخ ناسا می‌گوید این خطا تاریخی است. وی ذکر شد: مبحث موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای ابعاد گیری موضوع کتاب هر کودکی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه سوال کردن کردند کدام ممکن است ما در آن نقطه متوجه این تمایز موارد نشدیم.

مشکل موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای ابعاد گیری برای هر کودکی تغییر به موضوع کتاب درسی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه سوال کردن می کنند کدام ممکن است در آن نقطه متوجه چنین تفاوتی در موارد نشده بودیم.

این داستان این واقعیت را نماد می‌دهد کدام ممکن است حتی بهتر از قالب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ها نیز می‌توانند نقص داشته باشند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی فقط اختلاف تذکر بر اوج عالی سیستم واحد می‌تواند مجازات ها فاجعه‌باری داشته باشد کدام ممکن است میلیون‌ها دلار، زمان، زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط را برای دانشمندان تلف تدریجی. . . .

همراه خود این جاری، دوختن معتقد است کدام ممکن است این تا حد زیادی عالی تصادف بود به همان اندازه عالی خطا، از در روزی کدام ممکن است کارگران ناسا تحمل فشار زیادی بودند، سنت نهایی در ناسا وجود داشت.

دوختن می‌گوید: «بیشتر، فوری‌تر، بودجه‌تر» مانترا آن نقطه بود.

وی افزود: شاید بهتر از درسی کدام ممکن است می توان اجتناب کرده اند این حادثه تلخ گرفت، شتابزده نکردن در ماموریت های مهم مشابه با ماموریت های اکتشاف سیاره هر دو میانبرها باشد.

شاید این دلیل است است کدام ممکن است ناسا در ماموریت های حال شخصی فوق العاده محتاط است. شناخته شده به عنوان مثال، اخیراً شاهد بودیم کدام ممکن است ناسا با اشاره به پرتاب تلسکوپ فضایی ارزشمند جیمز آنلاین فوق العاده محتاط است کدام ممکن است معمولاً برای بیشتر مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقمندان به پیگیری این پرواز تلسکوپ فضایی قابل ملاحظه دلخور تبدیل می شود. از پس اجتناب کرده اند چندین سال تاخیر، گذشته تاریخی اولین پرتاب، رشد، مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ آخرین به سکوی پرتاب فوق العاده تمدید شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سازماندهی آن به کوچکترین دلیلی اجتناب کرده اند جمله شرایط نامساعد جوی به تعویق افتاد.

اخیراً ناسا را ​​در پرتاب تلسکوپ فضایی ارزشمند جیمز آنلاین چنان محتاط دیده‌ایم کدام ممکن است معمولاً بیشتر مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی‌مندان در جستجوی کردن این پرواز تلسکوپ فضایی قابل ملاحظه را دلخور می‌تدریجی.

125 میلیون دلار فقط با یک اشتباه هدر رفت!

امروزه ناسا نماد داده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند خطاها شخصی درس گرفته است، مشابه با سرمایه گذاری مدارگرد مریخ کدام ممکن است نماد دهنده موفقیت ماموریت های مریخ در ۲ دهه قبلی است. اکسپدیشن هایی مشابه با فضانوردان جایگزین، کنجکاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت امتحان شده می کنند به همان اندازه سیاره سرخ را اجتناب کرده اند نزدیک بشناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال هایی اجتناب کرده اند حیات باستانی را در زیر درجه آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقایای دریاچه های باستانی آن اختراع کنند. از مریخ چون آن است می دانیم اولین کاندیدایی است کدام ممکن است «وطن دوم» بشریت نامیده تبدیل می شود.

انتهای پیام