یادبود قربانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قربانیان مین توسط فرستاده بریتانیا
فرستاده انگلیس در تهران روز جهانی توجه اجتناب کرده اند مین را گرامی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همه قربانیان مین در این کره خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران حافظه من را آهسته دوید.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند روز جهانی توجه اجتناب کرده اند مین، سایمون شرکلیف در صفحه توئیتر شخصی نوشت: روز جهانی توجه اجتناب کرده اند مین، روز یادبود همه قربانیان مین {در سراسر} جهان اجتناب کرده اند جمله ایران است کدام ممکن است جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داده اند هر دو ۹. گم شده هر دو از نزدیک شکسته است.

او علاوه بر این اجتناب کرده اند گروه هایی مشابه HALO Trust کدام ممکن است برای آزادسازی دنیای مین ها امتحان شده می کنند، توصیه کرد.

* HALO Trust خوب موسسه خیریه آمریکایی غیرسیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مذهبی مستقر در بریتانیا است کدام ممکن است برای اجتناب کرده اند بین برداشتن ضایعات درگیری، به طور قابل توجهی مین های زمینی واقعاً کار می کند.

روز جهانی توجه اجتناب کرده اند مین – روز جهانی توجه اجتناب کرده اند مین چهارم آوریل است. در امروز، گروه ملل متحد اجتناب کرده اند همه ملت ها تمایل دارد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این سیستم مین های زمینی حمایت کنند. به همان اندازه به در این زمان ۴۰ میلیون مین در این کره خاکی منفجر شده است. انواع تلفات مین اجتناب کرده اند ۲۶ هزار نفر در سال ۹۷ به ۴ هزار نفر در سال قبلی افزایش کشف شد.

بر ایده برخی گزارش های اصلی در سراسر جهان، عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین ملت دارای مین در این کره خاکی هستند.

انتهای پیام/

برترین اطلاعات در این زمان

محتوای پیشنهادی


خمینی همراه خود شهر، معاون رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادگستری تصمیم گرفت