گناه بهتر اجتناب کرده اند تضعیف مدیریت نیستآیت الله فاطمی نیا:

آیت الله فاطمی نیا کدام ممکن است در بستر بیماری است، تضعیف مدیریت را بهترین گناه عنوان کرد.

عقیق: آیت الله فاطمینه کدام ممکن است در بستر بیماری است در حدیث شخصی تضعیف مدیریت را بهترین گناه دانسته است.

ویدئوی زیر را تماشا کنید:

بازدید: ۲

برای بهزیستی آیت الله فاطمه دعا می کنیم.