گل های بهاری – کرمان (عکس)
برخورد کردن بهار همراه خود گلهای زیبایش نویدبخش امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراوت است. شکوفه های بهاری روی شاخه های درخت می رویند به همان اندازه این پیام را نوید دهند کدام ممکن است بهار توقف ناپذیر است.