گزارش تصویری نشست خبری ریاست جمهوری همراه خود اصحاب رسانه


نشست خبری هجدهمین بازدید مقامات مقتدر ایران همراه خود حضور سید ابراهیم رئیسی روزنامه نگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر

سر خبر شست

شست بی نظیر خبر

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر

سر خبر شست

شست بی نظیر خبر

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر

شست اصلی خبر

شست بی نظیر خبر