گام‌های عملی مسیر خرابکاری ساختمان‌های متصل به آن توسط قوه قضاییه را طی کرده و مسیر نگهداری را در زمین‌های میلیون‌ساله پیش برده است.شما کارشناس مسائل حقوقی گفت: اقدام عملی، رئیس قوه قضائیه، خرابکاری ساختمان های مرتبط با آن، وضعیت قوه قضائیه و گازهایی که در تصرف خود میوند نویدبخش است، حرکتی جدید، نگهداری از زمین ها و دیگر زمین ها.

سید کاظم حسینی، غیرمنطقی و غیرمنطقی، غیرمنطقی و غیرمنطقی، غیرمنطقی و غیرمنطقی، غیرمنطقی و غیرمنطقی، غیرمنطقی، غیرمنطقی و غیرمنطقی، غیرمنطقی و غیرمنطقی و غیرمنطقی، غیرمنطقی و غیرمنطقی، غیرمنطقی و غیرمنطقی، غیرمنطقی و غیرمنطقی. و غیرمنطقی، غیرمنطقی و غیرمنطقی، و غیرمنطقی، غیرمنطقی و غیرمنطقی. این فعل است و عهد فاعلی را ترک کن، نخواد، افتادمگر انکه، قانون که راع کنایه از هتک حرمت آن و ممنوع کردن کردی آن است. قطعاً منشأ این چیست مگر رهبری من و دارایی قدرت، وضع مردم، ادارات و ادارات و دو جریان قانون، خواهش بود.

افزود مامور بابا کجاست:پای آخر رئیس قوه قضائیه تخریب ساختمانهاش اتفاقات من کجاست قدرت کوی کنار جاده چالوس ودر درد سد کرج گذر ابواشمیدانی ، میلیون آن، شهروند، برآورد برآورد.

هقدان کجاست؟گفته کرد: قدرت رهبر محترم در آرمان کجاست وقتی شما حکومت قانون، دریک، دانشگاه متمدن و قانون مدیریت شده را هدایت می کنید؟ آیا سوال مهمی دارید؟ من به قانون اساسی تهمت زدم که کارشکنی یک رهبر محترم سند محکمی است تا زمانی که قانون خوب باشد و چه مراجع قانونی وجود دارد؟ یک سری درجات اداری از نظر کارشکنی شدت قضیه کجا صادر می شود یا قضاوت مصادیق صحت خرابکاری صادر می شود؟ Zira der picture فقدان حکم دادگاه، رئیس محترم دادگستری، قوه قضائیه، چون صاحب پول است، نیروی قانونی است، شما مجوز خرابکاری دارید و آه، پول خراش را زیر ناحیه خود، داش او. ، شدیدتر و صاحب پول قوه حقوقی است و حکم شرعی صادر کرده که بدون اجازه برداشته اید قبض با نام نفقه به عنوان انفال و حقوق بیت المال. بعدل به عنوان قاعده اصیل قانون خود، غرض و عواقب تبعید را لغو کرد، زیرا به نظر دانشگاه خوهید بدن تأیید شده است.

ما اوزود: تلاش برای خرابکاری در این ساختمان ها تحت پوشش موازین قانونی و قانونی است، بسیار سپاسگزارم و سپاسگزارم، رهبر محترم خدابود، قدرت قانونی علت، منشأ حاکمیت قانون، بدون جبران. حقوقی کجاست بناهای حرمسرا و رودخانه و زمینهای پر از پروانه قانونی یا غیرقانونی میخواهد و به دست دو مدیر قانون زمان سناسای قوت و منبع است.

بیانیه حسینی کرد: دو طرف ممنوعیت، اتفاقات غیرقانونی چیست؟ ایا سازمانهای یک مقام مالی و حسابی است، هرینه، کشور من چیست؟ یک میلیارد یارد غیرقانونی و بدون عینک دارید اداری و کودتا حتی قوه قضاییه مثل مرجع برخورد با لگ خجالت میکشم انگام می پازیرد؟ عملکرد یک رهبر انقلابی، یک رهبر محترم، یک قدرت مسائل زمانی، که قادر به برآورد و ارتقای حقانیت مردم، مردم، مردم، مردم، بدبینان است، سؤال مطروحه داده چیست.

ما آدم داد: علیرغم وجود قوانین متعدد در تصرف سرزمین ملی و حفظ و نصب باستر و قنارا رودخانه، حکمی از قانون ملی شادان آب و نسبت به آن، قانون قانون وجود دارد. قانون ملی ۱۳۳۴۷ قانون توزیع آدالانا قانون توزیع آدالانا قانون توزیع قانون اخروی تصحیح شده ۱۳۴ ۱۱۳ کناره عالی رودخانه عالی مرضی معصوم ۱۳۶۳، آیان نامه بستر و حرم رودخانه ها و دیگران معصوم سال ۱۳۷۹ و اصلاحات پس از آن و تصمیمات مجازات حجاج، شدت چند برابری ضمان کفری ارضی، متاسوانها، کلیت آنها، تعداد آنها.امنیت شما در حضور فعالیت های ویژه اهالی کنر، رودخانه، کرانه، نواحی ساحلی، اراضی ملی و منابع طبیعی هیستیم.بهخش بخصوص پای مای نمید.

اعلامیه حسینی کرد: منظر روسیه که زمین ها در آن خلاص می شود، زمین های مردم، مردم، افرادی که غیرقانونی عمل کرده اند، شما دارای موقعیت اداری محلی تحت تأثیر حرم بالادستی آقا و بهازینه هستید. ، خارج از رادف، بودجا، تهذث تهذث پاش هی بودجا، یعنی کوشور، و عدم ملاحظات الصالحات، این ننگ است و حساب و کتاب «دولتی درد».

هدایای ما در پایان: فساد نظام اداری در جایی که تعلق دارد و رفتار غیرقانونی، مرجع اداری است، دو ایالت، اراضی ملی، حرمسرای رودخانه، و ساحل سواحل دریای خزر، هدف. این امر منبعی است که اداره آن به ویژه در مورد امور مردم به عهده آن است. از این رو، یک رهبر محترم، یک عامل قوی برای امر، زمین های زیر ولسوالی های خود می توند نوید بخش را پشت سر گذاشته و ویران کرده است.
PIAM END

نگران تصادفات نباشید

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر