کوتوله های سفید در عکس روز ناسادر عکس بلافاصله ناسا تصویری اجتناب کرده اند کوتوله های سفید کدام ممکن است توسط تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است را آشکار کرده است.

به گزارش ایسنا، دانشمندانی کدام ممکن است منشا کهکشان ما را تصمیم گیری کردند، قابل دستیابی است قابل مقایسه با سنتی شناسان جهان بافت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوک های سازنده کهکشان ما را در روزهای اولین اختراع کردند.

یکی اجتناب کرده اند راه هایی کدام ممکن است اخترشناسان می توانند ایده ها منظومه شمسی را بیشتر درک کنند، ظاهر شد کردن به ستارگان فوق العاده عجیب و غریب است، قابل مقایسه با ستارگان کوتوله سفید، کدام ممکن است بقایای فوق العاده متراکم ستارگان عظیم زمان هستند.

تلسکوپ فضایی هابل تصاویری اجتناب کرده اند گروهی اجتناب کرده اند این ساختارهای کهکشانی در شکاف ۲۶۰۰۰ سال نوری اجتناب کرده اند پایین گرفته است.

این تصویر اولین بقایای ستارگانی را نماد می دهد کدام ممکن است برای عجله در اندازه روزی کیهانی در کمتر اجتناب کرده اند ۲ میلیارد سال تعیین کنید گرفتند.

کوتوله های سفید در عکس روز ناسا

ناسا ذکر شد: “اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ما وضعیت این ستاره های کوتوله سفید را می دانیم، بگذارید بگوییم کدام ممکن است آنها همراه خود چه سرعتی در مقابل همراه خود کهکشان های تولید دیگری حرکت می کنند.”

کوتوله سفید یک مقاله فضایی است. کوتوله سفید ماده به قدری فشرده است کدام ممکن است وزن آن یک دسته کامل تن است. کوتوله های سفید، کدام ممکن است در کهکشان ما نسبتاً فراوان هستند، فینال مرحله در تکامل متعدد اجتناب کرده اند ستارگان هستند. ستارگانی به مقیاس خورشید هر دو کمتر احتمالاً به کوتوله سفید تغییر می شوند.

انتهای پیام

تأمین

محتوای پیشنهادی


وی افزود: متأسفانه {به دلیل} ماهیت بیماری سل، مجازات ها عدم ایجاد اشیا بلافاصله خاص نمی شود.