کنجکاوی به ورزش های اطلاعات بنیان، تحولی اساسی در اقتصاد ملت تحمیل می تدریجیایسنا/ وسط مشاور ولی فقیه در استانداری مرکزی اظهار داشت: بهبود سنت اطلاعات در عوامل مختلف ملت خوب نیاز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به ورزش های اطلاعات بنیان در مانترا سال تحولی اساسی در اقتصاد تحمیل می تدریجی. .

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز یکشنبه ۱۳ فروردین ماه در اولین مونتاژ شورای اجرایی استانداری مرکزی در سال ۱۴۰۱ تصدیق شد: استانداری مرکزی جدا از قابلیت اقتصادی، در بخش های مختلف دارای توانمندی های فراوانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا باید تدابیری متعهد شدن شود. {در این} اتصال. تحریم کردن. برای حضور در مانترا سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ساخت.

وی افزود: بهبود نمایندگی های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به نتایج صحیح در همه بخش ها فوق العاده ضروری است. خروجی بنگاه های اطلاعات بنیان باید {بهره وری} اصولاً، قطعا ارزش آن را دارد افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان جهش دقیق در استاندارد ساخت در ملت باشد، به همین دلیل تحمیل تغییر همراه خود محوریت اقدامات اطلاعات بنیان در اقتصاد ملت حیاتی است.

وی اظهار داشت: سال قبلی ۳ میلیارد دلار برای واردات تلفن در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به ۲ میلیارد دلار برای فراهم می کند زیبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی ارزش شده است. ملت ما جدا از حضور فشرده در بازارها، قادر است اجتناب کرده اند قابلیت شخصی برای ساخت تلفن در کنار استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ساخت تعداد زیادی میلیون گوشی تلفن در کنار، نیازهای شخصی را برطرف تدریجی.

وی افزود: مقام معظم مدیریت سالانه در مانترا سال به مقیاس مختلف اقتصاد ردیابی می کنند کدام ممکن است باید همه این شعارها مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال شود. مقام معظم مدیریت در مانترا امسال بر ایده ورزش های اطلاعات بنیان تاکید ویژه داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه تجهیزات ها همراه خود حمایت های فشرده اجتناب کرده اند این نمایندگی ها، خلاءهای فعلی {در این} بخش را پر کنند.

امام جمعه اراک در شکسته نشده همراه خود تاکید بر استفاده اجتناب کرده اند صنایع همراه خود فناوری بالا خاطرنشان کرد: استانداری مرکزی خوب جهان اقتصادی است کدام ممکن است قابلیت بالایی {در این} زمینه دارد، به همین دلیل اگر امتحان شده کافی در زمینه فناوری، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت آلیاژ وجود داشته باشد، خواستن مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً نیازهای شخصی را افزایش دهید. رقبا در بازارهای جهانی

ذاری نجف آبادی اظهار داشت: استان مرکزی ممکن است در ساخت از دستگاه می خواست استان پیشتاز باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های عظیم اقتصادی استان مرکزی همراه خود گام برداشتن {در این} راستا تنظیمات اساسی تحمیل کنند.

وی افزود: خوشبختانه کار کردن مقامات در سال قبلی خوشایند بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این زمان وضعیت مالی ما نسبتاً خوشایند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در قرن جدید بتوانیم همراه خود اقدامات کارآمد ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان را متحول کنیم.

دری نجف آبادی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ملت در صحنه در سراسر جهان اجتناب کرده اند وضعیت خوبی برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی ها عقب نشینی کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارها را بر ملت کم کرده اند.

مشاور ولی فقیه در استان مرکزی اظهار داشت: جبران محدودیت های آبی در سال جدید همراه خود تحمیل تغییر در بخش های مختلف کشاورزی فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح فرآیند های استاندارد کشاورزی باید در اصل کار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: آغاز تدریس در مدارس باعث خرسندی ماست به همین دلیل باید همراه خود اراده راسخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده مضاعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تاخیر ۲ ساله {به دلیل} بیماری عروق کرونر گامی تغییر آفرین در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش برداریم. آسیب بزرگی به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش وارد می تدریجی. ممکن است جبران تبدیل می شود. این سیستم ریزی متمرکز برای جهت دهی جوانان به قطعا ارزش آن را دارد های اسلامی، دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت نسلی در تراز انقلاب برای تربیت مدیران بلند مدت نظام اسلامی باید در میل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش قرار گیرد.

دری نجف آبادی تاکید کرد: مدیران در سال جدید باید خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار هنری را در مدیریت ملت لحاظ کنند. ایران اسلامی باید در همه جهات اصلی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکس {در این} مسیر حرکت تدریجی در خدمت به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازندگی ایران مقاوم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام هایش کارآمد {خواهد بود}.

انتهای پیام

لینک تأمین