کسانی که نگران گشت ارشاد هستند آلبانیایی نیستند
به بهانه رفتار عده ای در لندن یا شبکه آلبانیایی انتقاد را در کشور تعطیل نکنید. بگذارید مردم در مورد رویدادهای اجتماعی صحبت کنند و آنها را قطع نکنید. چه اشکالی دارد که در تلویزیون بحث گشت ارشاد را مطرح کنیم تا موافقان و مخالفان درباره آن صحبت کنند.