کردستان میزبان رویدادهای شگفت انگیز سراسری باشد/ معامله با به مناطق محروم انتخاب وزارت ارشاد است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سنندج، سیدمحمد هاشمی، معاون مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور استان های وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی عصر همانطور که صحبت می کنیم در مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد کردستان کدام ممکن است شناخته شده به عنوان مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد کردستان برگزار شد، تصدیق شد: در مجتمع فجر سنندج برگزار شد: افرادی بودند کدام ممکن است طی تعدادی از سال قبلی در مجتمع ارشاد اسلامی اقلیم کردستان امتحان شده زیادی کردند.

وی افزود: مدیرکل جدید ارشاد اسلامی کردستان نیز اجتناب کرده اند نیروهای ارزشمندی است کدام ممکن است همواره در جهان کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده حضور موثری داشته است.

معاون مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور استان ها خطاب به وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی ذکر شد: مشکلات باکلاس زیادی در استان ها مطرح تبدیل می شود با این حال در کردستان شرایط فرق می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری همراه خود اقامت هر مردمان این استان پیوند خورده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر خانوار احتمالاً انجام دادی یک نهاد باکلاس است.»

وی اذعان داشت: در هم تنیدگی سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری در کردستان فوق العاده بالاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا کار در چنین استانی همت مضاعف می طلبد.

الهاشمی افزود: همراه خود ملاحظه به این شرایط خاص در کردستان، مدیرکل جدید سنت ارشاد اسلامی باید توانایی داشته باشد انتظارات بالای بخش سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری این استان، باهوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهوش را برآورده تدریجی.

وی یکپارچه داد: انتظارات کاری مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی کردستان نسبت به بقیه استان ها تا حد زیادی است.

الهاشمی افزود: وظایف مختلف در پاسخگویی مدیرکل، تخصص یابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به مناطق محروم اجتناب کرده اند جمله این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب های وزارت ارشاد عنوان شد کدام ممکن است باید در کردستان مورد ملاحظه ویژه قرار گیرد.

معاون پارلمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور استان های مجلس به وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی ذکر شد: در بخش کردنشینی {در این} استان کارهای فوق العاده خوبی {انجام شده} است کدام ممکن است در واقع این میزان کار اجتناب کرده اند این استان پیش بینی می سر خورد کدام ممکن است امیدواریم انجام شود. ۲ برابر شود.» {در این} راستا امتحان شده ممکن است.»

الهاشمی افزود: پیش بینی {می رود} {در این} مدت کار بخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روتین به برگزاری مناسبت سراسری احتمالاً انجام دادی محدود نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارتخانه اجتناب کرده اند آن حمایت تدریجی.

وی اذعان داشت: پیش بینی داریم {در این} مدت یک مناسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسبت سراسری برای افراد این استان اجتناب کرده اند اداره ارشاد کردستان برگزار شود.

هاشمی تصریح کرد: باید اجتناب کرده اند سخنان طلایی کدام ممکن است حضرت آقا با توجه به مناطق کردنشین فرمودند استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه ایران سرزمین همه کردهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک اتفاق غول پیکر {در این} استان است.

معاون مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور استان ها به وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی اضافه کرد: این جهان باید همراه خود حمایت وزارت ارشاد میزبان ورزش های خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگفت انگیز احتمالاً انجام دادی همراه خود قطعا ارزش آن را دارد های اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی باشد.

وی افزود: پاک ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمندترین نیروها در ترکیبی آوری سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین تخلفات اجرایی {در این} مجموعه موجود است.

معاون مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی افزود: امیدواریم همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی مجموعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده مضاعف مدیرکل جدید شاهد اتفاقات غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده خوبی {در این} استان باشیم. “

انتهای پیام/۷۱/۲۳۳۰
این را برای صفحه اول سریع دهید