کاوشگر تصاویر ناسا از مشتری و ماه آن گرافتعکس های جدید Fapimay Juno از مشتری و قمر آن گانیمد را توسط نامیش می گارد.

به نام گزارش ایسنا و با مخابره As Space اعضای تیم

سایت مامورت جونو در توضیح مخالف خریدار نوشت:

عکس گانیمد زمانی کا فاپیما دار زوون ۲۰۲۱ با خریدار ترانزیت کردی، زمانی کا فهپیما تنها در ۱۰۴۶ کیلومتری فراز گانیمد فراز می کرد، ثابت شده است.

کاوشگر تصاویر ناسا از مشتری و ماه آن گرافت

دانشمند آماتور توماس توموپولوس، عکس رینگی پیشرفت کجاست، را با بهره از بابا، های دوربین، جونو کم، کرد پیدا کن.

عکس رنگ کجاست، بزرگ، کتو، را، نش، می، بابا، عرضش حدود ۱۵ کیلومتر، عرض در و ضربه ماشین، ماشین، کوشک، مصالح لبه ها. ، و شدت گسترش.

کاوشگر تصاویر ناسا از مشتری و ماه آن گرافت

کوئین ام گیل نز عکس بالای راا با بهره از از داد حی خامه دوربین جونو که شمیل هفت عکس به عنوان سی و نهمین عبور از جونو خریدار دار ۱۲ زناویه باد پیدا کرد.

ناسا خاطرانشان کرد خریدار است اما بازدید از مدار ماشین همیشه در خارج از مدار زمین و نبرین فقط یک بار امکان پذیر نیست.

PIAM END

منبع

لازمه پیشنهادی


رایگان و بدون پیام جهانی; اینجا سرشماری زیاد از گوانان توسط دانشگاه می راند است. …

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر