کاهش مالیات ساخت در این سیستم وزارت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله سلمانی ظهر درست در این لحظه در مراسم تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه مدیرکل امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی استانداری قم کدام ممکن است {در این} اداره کل برگزار شد، گفت: رویکرد وزارت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی همراه خود هدف تسهیل گری است. صدور مجوز پس اجتناب کرده اند اخذ مجوز. مقررات تحریک کردن ممکن است کدام ممکن است در پایان در نتیجه افزایش اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد ممکن است.

معاون رشد اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها وزارت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی تصریح کرد: مدیران باید اجتناب کرده اند جایگزین مختصر برای خدمت رسانی به اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات اجرایی همراه خود الزامات خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه استفاده کنند. نیاز سلام مدیریت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک سرپرست سودآور باید به گونه ای حرکت تدریجی کدام ممکن است اقامت مدیریتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصی کارگران دستی باشد.

وی بر تعمیر روحیه جهادی در راستای نتیجه گیری نیازها مالی ملت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: تعمیر سبدها بر فرآیند ساخت، تامین پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش مالیات ساخت اجتناب کرده اند جمله این سیستم های وزارت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی است.

آرایشگر اظهار داشت: سفره مردمان سالهای مورد فعلی اجتناب کرده اند عللی قابل مقایسه با سوء مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات هایی مبارزه کردن برده است کدام ممکن است باید برای معامله با به این امتیازات مورد ملاحظه قرار گیرد.