کاش روز خوبی داشتیایسنا / اردبیل رئیس سازمان صنعت، فلز و تجارت آستان اردبیل هدیه: افزایش خداسرانه قیامت در ایام نوروز غیرقانونی آست.

رامین صادقی جلسه استادیوم ساماندهی بازار کلاهای پایه و نیازهای لازم است مردم روژایی پایانی سال ار اردبیل دادم: حق زیاد است افزایش خودسرانا به ها در روضه پایانی ارزش دادم و چه از رادار نادار پرسید.

ما اوزود: مردم، نجران، تامین نیاز و کالاهای اساسی، در ایام پایانی، سال نبشوند چرا که در آن کالاها، و به محض اینکه می شویید را تهیه کردید و گوستاردا را پخش کنید که به نقاط مختلف تبدیل می شود آستان از ۲۰ اسفندماه آقاس می. شانه زدن

رئیس سازمان صنعت و فلز و تجارت آستان اردبیل GVT: با همکاری سازمان جهاد کاشاورزی کار ساماندهی بازار و تأمین نیازهای لازم و ضروری و شایسته سلطنت او دریم. دو تا خریدار و نظرشون اینجوریه درسته و هر چقدر هم که ما ببینیم فرق داره اونجا هست.

صادقی افزود: زیندان، سلام کشور، سازی، تمپ، سلام، عینک

ما در پرچم های شمراء ۱۲۴ با ژنرال مردم خاطرانشان کرد: هواتنان می توانند در دیدم تخلاق، هارگونه، گران فروشی، کم فروشی، حوکر و سایر تختاف، کلاس من راعز، راه کجاست. سامانه اتلاء ذناد تصامت، حضور در بازار کماترین. محل دلخوا. رصدقی به شکایات مردمی

رئیس سازمان صنعت، فلز و تجارت آستان اردبیل، دور بخشی، دگیر از سخنان، خود افزود: با مهمات مناسب کلاها و نیازهای لازم است، مردم، روژایی پایانی پرسیدند مشکل چیست، زمین دشت و جود نخ کجاست؟ نوارهای توزیع و نمایش را دریم و سائی می کانم در بزرگراه فروسگاه زنجیره کالا را تا ایام نوروز تهیه کنیم.

رئیس سازمان جهاد کاشاورزی آستان اردبیل نض در آنجا که نمایش دشت را آفریدم: بالغ ۷۵۰ تن گشت سویید و ۲۵۰ تن گلوله قرموز در آستان استحکام و عرض ۲۰ اسفندامه آقااز می شود.

خلیل نیکشاد اظهر دشت: هنگام، آراء او، کارت ملی گشت سفید و قرموز با نور ۲۵ درسد کیلومتر از ارزیابی مصوب در استان عرض او می شاد تا مردم در پایگاه نیاز خود آنجا کلاه را خیدری. کناند.

بیانیه ای از جوهر داریم که ادغام، کیلویی منجمد ۲۰ هزار تومان و گشت قرموز را بین ۱۰۲ تا ۱۰۵ هزار تومان قیامت درد قرار داده است، هدیه: بازاری را ارزیابی کردم که محصول را مردم در آنجا عرضه شده توسط کنید.

و اما گزارش مرتفع، چنانکه قرار دادی بازار و فروش پایان سال نشان مای داده که با و وجود خوابگاه، بودن کلاه، مقدار خُرید مردم با قوت یوغ و فروش پایان سال منسوب به. آن سال های. قردتخرید مسیری که با سوالی جدید به پایان می رسد مضمونش کجاست، منظره پیام رسان، دومی، آخری، آخری، بازار افزیش، و نوارهای متر را می بینید. از خورشیدی نوروزی باشم.

PIAM END

منبع

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر