چگونه بفهمیم کدام ممکن است دچار وسواس ذهنی شده ایم؟ + فیلم


چگونه بفهمیم که دچار وسواس فکری شده ایم؟  + فیلم

اجتناب کرده اند دیدگاه روانشناسی پزشکی، اختلال وسواس ذهنی-مجبور شناخته شده به عنوان منصفانه اختلال رفتاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی طبقه بندی تبدیل می شود. برخی اجتناب کرده اند ما در کل فاصله های مالیخولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غم ایده ها درگیر کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرار شونده داریم، با این حال علائمی موجود است کدام ممکن است اصولاً مختص همه اینها شیدایی است. دکتر سیما فردوسی، روانشناس پزشکی {در این} باره دلیل می دهد.