چگونه اعمال روزانه شخصی را محاسبه کنیم؟مرحوم آیت‌الله آقا مجتبی تهرانی می‌فرمایند: بعضی‌ها منصفانه کتاب روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتگی اجتناب کرده اند امور مادی شخصی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارهایی کدام ممکن است برای آن روز هر دو آن هفته گزارش می‌کنند در نظر گرفته شده می‌کنند. خواه یا نه آنها این حساب اجتناب کرده اند اعمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار دارند؟

اعماق: درک اخلاق مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی در یکی اجتناب کرده اند سخنان شخصی به رویداد تحریک کردن سال جدید می فرماید: اجتناب کرده اند خدا می پرسد کدام ممکن است چگونه این سرمایه اجتناب کرده اند بین سر خورد؟ در امروز چه کردید؟

وی یکپارچه داد: خداوند می پرسد خواه یا نه اجتناب کرده اند خدا بیزاری می جویی هر دو او را پاداش می کنی؟ خواه یا نه حاجت مؤمنی را برآورده کرده ای، خواه یا نه در امروز همراه خود وجود از گرفتن قوت، درخواست شده است ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای برادر مؤمن شخصی را برآورده کرده ای؟ خواه یا نه او را اجتناب کرده اند غمش دستی احتمالاً انجام دادی، گره هایش را باز احتمالاً انجام دادی؟ «اَهُرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ أَحْفَظُ الْغَیْبِهِ فِی الْأَلْدَهِ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ الْأَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْلَهِ»، خواه یا نه در غیبت آن اخوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان اسلامی را در خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانش لحاظ کردید؟ «ای حافظ پس اجتناب کرده اند نابودی در مخالفت»، خواه یا نه پس اجتناب کرده اند مرگش اجتناب کرده اند این حریم ایمان نسبت به بازماندگانش دفاع کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش دادید؟ «ممکن است اجتناب کرده اند غیبت برادر مؤمن انگشت برداشتم.» خواه یا نه اجتناب کرده اند غیبت برادر مؤمن جلوگیری احتمالاً انجام دادی؟ به حداقل یک مسلمان کمک احتمالاً انجام دادی، خواه یا نه به برادر مسلمانت کمک احتمالاً انجام دادی؟ در امروز چه کردید؟

آقامجتبی تهرانی ذکر شد: علی (علیه السلام) طرز در نظر گرفتن در بازتاب را خاص می تدریجی. در رمان های روزمره چنین چیدمانی موجود است. خواه یا نه ما {هر روز} چنین محاسبه ای را انجام می دهیم؟ هر دو حداقل هفته ای منصفانه بار هر دو ماهی منصفانه بار می نشینیم به همان اندازه به کارهایی کدام ممکن است انجام داده ایم در نظر گرفته شده کنیم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کارشناس اخلاق افزود: برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی منصفانه کتاب روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتگی با اشاره به امور مادی شخصی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به ورزش های آن روز هر دو آن هفته به این در نظر گرفته شده می کنند کدام ممکن است در آن چه بنویسند. برخی هم محل کار سالانه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت سال ترازنامه کاری را کدام ممکن است امسال انجام داده اند حاضر می کنند.

تأمین روایت: شیعه الوسائل، جزء ۱۶، ص ۹۸.

فیلم این سخنرانی را همین جا ببینید:

بازدید: ۷