چهره زاهدان باید خوب وسط استان باشدایسنا/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان مشاور ولی فقیه در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اظهار داشت: چهره شهرستان زاهدان باید خوب وسط استان باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان دگردیسی را بافت کنند.

به گزارش ایسنا – وکیل آیت الله مصطفی در دیدار رئیس شورای شهر زاهدان ضمن تبریک سال نو اظهار کرد: بر مقدمه مطالعات این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامه های عشق آمیز در صورت باور درصدی اجتناب کرده اند سوی اعضای شورای شهر زاهدان دقیق تبدیل می شود. در پیشرفت عظیم زاهدان کارآمد {خواهد بود}.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه زاهدان افزود: نگاه به گذشته ادعا کردیم کدام ممکن است کار کردن شورای شهر زاهدان در مونتاژ جدید در جایگاهی قرار نگیرد کدام ممکن است اجازه تهمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوری اجتناب کرده اند آسیب های فاصله های در گذشته را بدهد.

آیت الله وکیل دادگستری بر استفاده بهینه اجتناب کرده اند دارایی ها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد افزایش الگو حاضر شرکت ها شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: گاهی اجتناب کرده اند دارایی ها {به درستی} استفاده نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین کار کردن ضعیف باعث حرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیکته تبدیل می شود.

وی یکپارچه داد: استفاده بهینه اجتناب کرده اند پتانسیل ها {برای تغییر} فضای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش مردمان حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهره شهر زاهدان باید خوب وسط استان باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان اصلاح را بافت کنند.

مشاور ولی فقیه در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان تصریح کرد: برای حاضر گزارش های صادقانه باید اجتناب کرده اند منبر های مختلف استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت سهل انگاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلف صادقانه به مردمان {اطلاع رسانی} کرد.

امام جمعه زاهدان اظهار داشت: اشاعه سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه اندازه مختلفی دارد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها پرداختن به امتیازات نمادین اجتناب کرده اند جمله نامگذاری جاده های شهر به تماس گرفتن شهدا است با این حال بعد مهم تولید دیگری پرداختن به موضوعات محتوایی {در این} زمینه است. . . “

در ابتدای این مونتاژ حسن صباحی شهردار زاهدان گزارشی اجتناب کرده اند فینال رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های {انجام شده} توسط شورای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری زاهدان حاضر کرد.

انتهای پیام

لینک تأمین