پیش سوراخ بینی تبدیل می شود ۵ هزار میلیارد تومان برای مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یابد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند وزارت جهاد کشاورزی، قامبیز عباسی ذکر شد: در صورت باور این انتظارات در زمینه تسهیلات مکانیزاسیون نسبت به هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ انبساط ۲۵ درصدی خواهیم داشت.

وی خاص کرد: در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان به ردیف ۹ شهرت مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص کشف شد.

عباسی کالا نقدی نمایندگی ها را افزایش داد جو کشاورزان استانی اجتناب کرده اند تشکل های جهاد کشاورزی برای اکتسابی مکانیزاسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل سامانه گزارش عنوان بخشی اجتناب کرده اند تجهیزات تقاضا اجتناب کرده اند جمله این سیستم های وسط رشد مکانیزاسیون کشاورزی.

وی در خصوص اصلاح قیمت ذکر شد: وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفت به مدیریت قیمت تجهیزات، ادوات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادوات کشاورزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه قیمت گذاری غیر نسبتاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر نسبتاً را نمی دهد.

رئیس جمهور وسط رشد مکانیزاسیون کشاورزی افزود: نمایندگی ها در صورت نسبتاً بودن الگو اصلاح قیمت تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادوات می توانند اجتناب کرده اند تسهیلات در بخش مکانیزاسیون کشاورزی بهره ببرند.

این در حالی است کدام ممکن است وی برآورد کرد کدام ممکن است در سال ۱۴۰۱ به بیش از پنجاه هزار تراکتور خواستن است.

رئیس جمهور وسط رشد مکانیزاسیون کشاورزی ذکر شد: بر مقدمه برآوردها در جاری حاضر حدود ۳۵ هزار نفر در تراکتور منتظر هستند.

عباسی خاطرنشان کرد: خواستن سالانه ملت به تراکتور بین ۲۱ به همان اندازه ۲۲ هزار تجهیزات است با این حال در برخی سال ها ۱۰ به همان اندازه ۱۲ هزار تجهیزات تراکتور در ملت ساخت می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است همراه خود افزایش تقاضا مواجه شدیم.