پولهای تهران کجاست؟


دونیا اکستودی نوشت: ترکوت دخل و خرج شهرداری تهران در نیمسال وال ۱۴۰۱ به دلیل به دلیل زیاد زیاد یموردهای هیلی شده با کسک‌های روست‌ریپرته سوال‌برانگیز شده است. در حالی که مدیریت شهری در فاصله بهمن تا شهریور امسال ۱۸ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان درآمد داشته است، طبق گزارش رسمی ارائه شده در شورای شهر، در این مدت تنها حدود ۶ هزار میلیارد تومان هزینه شده است. پاسخ به سوال «پول های تهران کجاست؟» انعکاس وضعیت مقررات مالی و شفافیت در شهر دارایی تهران حائز اهمیت است.

شهر تهران ضمن جمع آوری درآمدهای خود در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان وصول شده است که با بودجه ۵۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومانی مصوب سال ۱۳۹۲. در نیمه اول سال ۷۴ درصد از آنچه پیش بینی می شد محقق شد.

این گزارش همچنین نشان می دهد که در مجموع ۴۸۰۰۰ و ۴۸۵۰۰۰۰۰۰ تومان در بودجه مصوب ۱۴۰۱ در شهر تهران پیش بینی می شود که در مدت شش ماه به جای نیمی از این مبلغ معادل حدود ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان تنها ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان هزینه شده است. .

با آین وصف خرج شهرداری تهران در شش ماه پرامه امسال عقما یک‌سوم دخل این نهاد بوده است. دو فوضیه عریاد احده للده ین ناترازی در ستوستو امراد و کست شهرداری تهران متره است; அேக்கு அக்க்கிர்ரிர்ரை காட்டுக்குக்குக்குக்கு ருக்க்குக்க்கு குக்கு க்கு பாட்டுக்கு பாட்டுக்கு ؛ زیرا بسیاری از پروژه های عمرانی و ترافیکی اولویت بندی شده و در مرکز مترو مستلزم تزریق منابع مالی است و اجرای بودجه بودجه توجیهی ندارد. فوزیه دوم که به سهاه پیک است، عدم انضباط مالی در شهر پیش بینی می شود و اصلا شفافیت مالی وجود ندارد.

پولهای تهران کجاست؟

روگو دھل و خرج سه مه پیمه امسال شهرداری تهران نیز به آیین ناترازی دکری بود و در زمان مساعلا این حقوب و فوتازی به طبل یک از ماعور دخیل در آیین ناترازی شد. مدیران شهری شاکیانی بودند که به دلیل نهایی، میزان حقوق و دستمزد را درج نکردند، حق الزحمه در این قسمت ثبت نشد. اما این زیان در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه وجود دارد و برخی هزینه ها از جمله حقوق و دستمزد به درستی ثبت نشده است.

اومزدی از میزان لهو به کارکتاری به کاکین در نیمسال اول حکایت از به از هفت هزار بیلیندی در آن بکشد دارد. با این توصیف، حتی اگر این هزینه نیز ثبت شده باشد، میزان ورودی و هزینه در گزارش رسمی لحاظ نشده است.

در قاعد بین سه تا خرداد هزاز بیلادی تومان از امرادهای شهرداری در محل کشدی شده که به روست رسمی بین نهدی و کارده آن ابهام جودر دارد; موضوع عدم شفافیت و عدم انضباط مالی در حوزه مالی تهران در ماه های آینده مشخص می شود.

ستون کج بدوجه شهرداری

ساهم امرادهای ناپایدار از کل بدونگ تحکیک در شهرداری تهران تیی شک مه پیمه امسال ۷۱ بوده است. کیمی امرادهای ناپایدار شهر تهران به کی امراد ملکی که می شود İn importaha به‌تور عمل و از ترجم وازادی و تهاتر املاک شهرداری یا به شکل فروش ترکو و خبری کاربی شهری عریک هاشی‌شود. به آین سوره بیش از دوسوم امراد شهرداری تهران در شمه پرامه اسمال از غیر پایدار است.

البته این اولین سالی نیست که بودجه شهر تهران به پایان می رسد و منابع آن ناکافی است. ارتباط با واردات غیرجاری به سه دهه محدود شده و شهرداری از این واردات حمایت کرده است، هرچند حجم آن وابسته به وضعیت رکود است – بازار مسکن به نوعی به هزینه‌های غیرضروری و انعقاد قراردادهای بدون اولویت عادت کرده است. .

بحران مسکن به قدری عمیق است که حتی ناشی از تحقق درآمد ناکافی از فروش مسکن است. میزان درآمد وصول شده در بودجه حدود ۲۳۷ میلیارد تومان است و این بدان معناست که در فاصله بهمن تا شهریور امسال تنها حدود ۵ درصد از درآمد مورد انتظار در این بخش جمع آوری شده است.

در شرایط بودجه عمرانی که در بازار ساخت و ساز و در بازار مسکن نیز وجود دارد، کاهش واردات غیرقابل پرداخت بیش از یک تهدید برای اقتصاد شهر تهران است. اما شهرداری تهران کووی بری کی کی کند کند این ترکر را به فرصت کند، تنمد نداده است.

تحمیل رکود مسکان بریا شهرداری

منتظر وضعیت بحران مالی شهرستان با تعهد ۷۰ درصدی به واردات غیرپایدار هستم و در عین حال حداقل مجموعه در این بخش با توجه به ساختار و ساختار اقتصاد به واردات سالم و پایدار

اما بررسی جداول درآمدهای شهرداری در گزارش شش ماهه نشان می دهد که سهم بخش هایی از سرفصل های درآمدی مانند «از منبع سهم شهرداری در پروژه های مشارکتی» در حال حاضر صفر است و در سال جاری تمرکز مدیریت شهرداری بر تعریف چندین فرصت سرمایه گذاری در این حوزه، برگزاری یک جلسه بزرگ منجار است، اما نتیجه مشخصی که بتوان در قالب اعداد و ارقام در بودجه محاسبه کرد، وجود ندارد.

هنوز ورودی شهر در خصوص اجرای پروژه های مشارکتی صفر است و این در شرایطی است که اگر پروژه ها با رشد سریع و جذاب برای بخش خصوصی باشند، ظرفیت رسیدن به شهر در سریع ترین زمان ممکن وجود دارد.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که ساختار مدیریت شهری به شکل فعلی و بدون اصلاح باقی بماند، گزینه های کافی در شهرداری و شورای شهر برای اجرای مشکلات مختلف وجود ندارد. ساختارهای دولتی در تصمیماتی که جنبه اقتصادی دارند مدنظر قرار می‌گیرند، اغلب به نتیجه مطلوب نمی‌رسند.

در این شرایط تنها راهی که شهر تهران می تواند از واردات غیرپایدار به واردات پایدار تغییر مسیر دهد، ایجاد زمینه های سرمایه گذاری خصوصی در شهر و همچنین فراهم کردن بستر برای اجرای پروژه های مشترک است. اما گزارش بودجه شش ماهه نشان می دهد که هنوز این ظرفیت محقق نشده و سرمایه ای که در پروژه های شهری صرف شده است، پیدا نشده است.

از طرفی سرمایه گذاران باید قرارداد ببندند که آن طرف شهر تهران است و اکثراً به «قرارداد ترکی» تعبیر می شود. در واقع آنچه در مدیریت شهری از آن به عنوان «نوع قراردادها» یاد می شود، مهم ترین مانع توسعه سرمایه گذاران جدی، بخش خصوصی برای اجرای پروژه های شهری است، چه در حوزه حمل و نقل و ترافیک و چه در حوزه مناطق دیگر.

گفته می شود قراردادها به گونه ای تنظیم شده است که رتبه سرمایه گذار به پیمانکار جزئی پایین می آید و او نمی تواند گزینه های کافی برای قیمت گذاری و بهره برداری از پروژه داشته باشد. در واقع شهرداری در دولت نفوذ دارد، در این قراردادها برتری دارد و تا زمانی که شرایط به نفع سرمایه گذاران تغییر نکند، انگیزه کافی برای حضور در این پروژه ها را ندارند.

نکته قابل تامل این است که پیش بینی هایی مبنی بر ادامه رکود ساخت و ساز و مسکن در سال آینده وجود دارد و در صورت تحقق این امر، بودجه ۱۴۰۲ شهر تهران تحت تاثیر این رویا تنظیم می شود. سال اینده نیز تامین کننده نامیک شد.

به بر ین بکشی از تحدیک ۷۴% برش شک‌‌مهه بدوجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ ناشی از دوپینگ در بکش وام و وراق تعریبین است. تحقیقه صوروس از فروش عراق بانکی و دونزوج فیلاقات عقام ۱۶۰ عزم مذــبین شده بوده و آن این است که ایدآل نیست.

اما استفاده بهینه از ظرفیت وام و اوراق قرضه برای پیشبرد برنامه های شهری مسیر معقولی است، اما شرایط خاص شهرداری و انباشت بدهی بانکی به گونه ای مشخص نشده است که به دلیل تاخیر در با پرداخت آن جرایم، مقدار قابل توجهی وجه نقد به بدهی اصلی اضافه شده است و باعث می شود که ایده قرض گرفته شود. ‌ ‌ در ‌

شهرداری تهران در شش ماهه اول سال جاری مقدار کمی از نوسازی و ضایعات ساختمان را جمع آوری کرده و دو نوع واردات اصطبل داخلی و شهری بوده است. بر اساس این گزارش، میزان نوسازی نوسازی در شش ماهه نخست ۷۹۵ میلیارد تومان، ۴۰۶ میلیارد تومان بوده است.

همچنین ۱۷۲ میلیارد تومان بدهی سررسید و ۱۷۲ میلیارد تومان بدهی است. امسال ۷۱۷ میلیارد تومان در بودجه شهر تهران مانده بود که از هدف ۳۵۸ میلیارد تومانی در نیمه اول سال فقط ۱۸۶ میلیارد تومان وصول شد.

ورودی شهر تهران از سمت برج میلاد نیز نزدیک به صفر است و ظرفیت این مکان را به عنوان یک جاذبه گردشگری ملی و جهانی ندارد. در بودجه امسال تنها ۷۰ میلیارد تومان درآمد از محل ساختمان برج میلاد و خدمات جانبی پیش بینی شده است که در حال حاضر ۱۵ میلیارد تومان از این میزان در ۶ ماهه نخست امسال محقق شده است. با توجه به اینکه در نیمه اول سال حجم سفرهای گردشگری شهروندان بیشتر است، به نظر می رسد حتی این درآمد ۷۰ میلیارد تومانی نیز تا پایان سال به طور کامل محقق شود.

אז סוי דיגר ב אודות האמשויים דולט ו שכרים מאנזרים, אינטזרים אין בר אסט בר יש אסט ק את את האראנה בליט ק דר בודע האי האינולי שהר ב אספר לאחשון בידע קיסור קישור‎ משוד בהור שווד. اما میزان وسریلی در امرونی اموری نیز در نیمسال ۱۴۰۱ سفر بوده است.

با توجه به ماه‌های اخیر، شهرداری از ظرفیت لابی‌گری و رایزنی برای وصول حق شهروندان از دولت از طریق سهمی که باید از هزینه‌های شهر پرداخت شود، استفاده نکرده است تا بارهای ناشی از استقرار در پایتخت، به آنها تحمیل می شود، تا حدودی قابل جبران است. این موارد نقاط ضعفی هستند که اگر هر کدام از آنها اخراج شود، میزان درآمدهای جمع آوری شده در شهر تهران افزایش می یابد.

«دنیای عقدس» پیشـــتر نیز اسماری از کـه کے کے کے کے کے کے کے کے کے در بهار امسال مجوز ساخت حدود ۶۰۰۰ ساختمان مسکونی صادر شد و این به معنای حجم ساخت و ساز در فصل اول امسال حتی از ابتدای سومین ماه سال ۱۴۰۰ است.

شهرداری تهران باید در گردین این بازی باشد. حتی در شرایط رکود، این تنها راه وجود مدیریت شهری است.