پوتین: قزاقستان، بایو، کمپین تروریستی، حامیت خرابکاران، داخلی و خارجی، رو به شرق




رئیس تماشاگران روسی

نوشته گازارش ایسنا، و ولادیمیر پوتین در نشاط حبیری با قاسم جومارت توکایف، همتای قزاقستانی خود در پایان خاطرات رز پنج شنبه در میسکو، ارجاع شده توسط نارامی سلام آمنیتی قزاقستان، ذغ غنی، پیشین «غان. ثبات قزاقستان.»

سر مخاطب روسی اوزود: قزاقستان با لشکرکشی معتمد، روبه روی طناب کشی، با صراط مستقیم، خرابی بسیار، داخل و خارج، کجاست کاشور انگام شاد.

پوتین خاطرشان کرد: موضع من با مدرک توکایف و حفاظت قوی روسیه و حرکت اعضای سازمان، پیمان آمنه جامی، کنترل اوضاع، برقاری، سازماندهی شده و بازگردانان صلح و ثبات توسط قزاقستان، در یک دوره زمانی. با سیارکوتاهرد امکان پذیر است.

یا گفت: «توکایف هر کاری کا می تواند بری ثابت کوشورش انجم مای دهد. نمی دونم تو قزاقستان چی کار می کنی بازگشته و روسیه یه حالت عادیه کلا از بین رفته مواظب حراستت به عنوان رئیس مخاطب قزاق انجم خدا داد باش. بابا

PIAM END

منبع





لازمه پیشنهادی


رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی رسان و وزارت بهداشت گفت: واکسین منبعی برای بهره مندی از…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر