پلیس عشایر البرز: گول مشتریان تورهای نوروزی وسوسه انگیز را نخورید
رئیس پلیس مناطق عشایری استان البرز اجتناب کرده اند ساکنان خواست در صورت بیانیه اشیا نامشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی تخصصی اجتناب کرده اند طریق مکان مناسب پلیس جهان عشایری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ اقدام کنند.