پلیس: بازدید بازگشت را به پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه موکول نکنید
بی احتیاطی برخی اجتناب کرده اند رانندگان یادآور سرعت بیش از حد، سبقت غیرمجاز، مورد توجه قرار گرفت نکردن به ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم مدیریت اتومبیل.