پرداخت کمک هزینه معیشتی برای ۵۰۰۰ قربانی بدون کار و درآمد آغاز می شود
بله، بنیاد شهید: خوشبختانه با کمک دولت و مجلس، حقوق والدین شهدا و حمایت های درآمدی جانبازان حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد و در رابطه با افزایش حقوق درمانی نیز وجود دارد. همچنین مشکلات تامین ۵۳ درصد