پرتاب مواد منفجره به سوی مردم در آمریکا را ببینید
سرنشینان چند خودرو شبانه در ایالت مینه سوتا به سمت مردم مواد محترقه پرتاب کردند. برخی از شهروندان ایالت مینه سوتا آمریکا حادثه عجیبی را توصیف کردند. آنها چند خودرو را در خیابان دیدند که سرنشینان آنها مواد محترقه و آتش بازی را به سوی مردم پرتاب کردند.