پانزدهمین آمار اجتناب کرده اند فرودین فارس | ۷۹۹۸ نفر جان باختند


تابناک فارس به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما: روابط کلی دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بهداشتی درمانی شیراز در اطلاعیه ای ادعا کرد: اجتناب کرده اند ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۴ آزمایش پیش آگهی مولکولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش فوری در آزمایشگاه های ملت مجهز است. وزارت بهداشت همراه خود بازرسی الگوی ها، ۶۲۱۵۸۴ فرد مبتلا سازنده تعیین شدند.

اجتناب کرده اند مجموع معاینات {انجام شده} اجتناب کرده اند ابتدای شیوع، خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۱ آزمایش پیش آگهی مولکولی تعیین شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۵۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۷ مورد سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷ فرد مبتلا سازنده هستند.

همراه خود پذیرش ۷۳ فرد مبتلا جدید طی ۲۴ ساعت قبلی، در جاری حاضر ۳۴۳ فرد مبتلا سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص همراه خود علائم در بیمارستان های استانداری حضور دارند کدام ممکن است ۵۱ نفر اجتناب کرده اند آنها {به دلیل} وخامت جاری جسمانی در بخش های ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت های ویژه فرد مبتلا هستند. دریافت کردن.

در ۲۴ ساعت قبلی ۵ مورد جدید ابتلا به کووید ۱۹ در فارس به گزارش رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان کووید ۱۹ اجتناب کرده اند ابتدای شیوع تاکنون به ۷۹۹۸ نفر رسیده است.

علاوه بر این اجتناب کرده اند ابتدای شیوع به همان اندازه کنون ۶۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۰ نفر اجتناب کرده اند ساکنان تحت تأثیر کووید ۱۹ کدام ممکن است اجتناب کرده اند بیمارستان‌ها ترخیص هر دو اجتناب کرده اند انزوای خانگی ترخیص شده‌اند، افزایش یافته‌اند.

در جاری حاضر مجموع دوزهای تزریقی واکسن کرونا در شهرهای دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بهداشتی درمانی شیراز همراه خود احتساب سه دوز، ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۸ دوز است کدام ممکن است ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۳ دوز برای اولین بار است. . ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ دوز دوز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۹ دوز واکسن سوم.