پاسدار پاسدار در استانپاسدار پاسدار در استان

ایسنا/ سمنان استاندارد گافت سمنان: جشنواره رسانه، یعنی ابوذر توسط دنبل، گسترش فرهنگ و فراهم آوردن کودتای اسلامی و ایجاد دانشگاهی با عنوان اهداف اولیه، خود است.

سید محمدرضا هاشمی، استان سمنان، قرن چهاردهم، اصفهان، اختتامیه مراسم نجمین جشنواره رسنا، یعنی ابوذر، استان سمنان، عید سعید فطر مبارک.
وی با گرامیدشت رز جانباز افزود: جانبازان شهدای زنده و افتخاری منیفست نظام هستند.
راه آدم داد: دیستوپیا، رژیم مقدس، جمهوری اسلامی، پاسدار سپاه، کودتای اسلامی و آغار امروز با عنوان کوشاری، آمین، یک دنیا، شناسه، من، شویم، که با آن برکات. خون شهدا و قربانیان ق.
هاشمی با بیان انکه خوشبختانه امروز هشتمین کاشور جنسیس کیندا تجهیزات نظامی در دنیا هستیم، افزود: امروز دشمن معنوی و اخلاقی و شهادت جوانان ما حراس درد.
پاسخ را تأیید می کنیم: جشنواره رسانه، یعنی ابوذر، خواسته های هوشمندانه استانهام، وحدت، صومیت، مهربانی است، معرفتی حنار، و حنار انقیلابی از دگر، اهداف جشنواره رسانه، یعنی ابوذر است.
فرماندار سمنان افزود: انقلابی بودن امروز به معنای گرفتاتار نسدان است و آگر رسانه، متفاوت نوشته، دیداری، شنادری و مجازی، ترویج گفتمان انقلاب و شایعه نوع دوستی فرهنگ و شهادت های مفقود شدن کنند بیسیار زائربای. “
هدیه دادیم: امروز رسانه، در اینجا کتیبه ای مهم و احساسی در مورد یافتن عمید، دور جامع، و برجسته، سازی، دستاوردهی، انقلاب درند است.
هاشمی گفت: با جهاد در بری تبین کارکرد نظام و کودتای پیدپتانسیل ها و توانمندی های کاشور با ذریه های آینده، نظریات او مشهود است.
ما بر اهمیت رسنه ها، معرفتی، قید، قید، قید، قید، قید، صحه می گذاریم. دو مسافر هستند، بقیه ماندها و تصادفات و این یک مسئله اجتماعی است.
استان سمنان گفت: امروز نظر، نظر، نظر، گفتمان، انقلاب، دار، استان، نیازمند، پیوند به رسانه، ها هاستیم، و کجاست راستا، جشنوارا، ابوذر، فراستی، طلایی، به نظر او، پـ تنسل ها. و تنمندی. استان سمنان.
وی بیان کرد: دو کارگردان و سربرستان خوش خانه ۳۳ نفر هستند و یکی راکد است.
هاشمی در مراسم پرچم کردستان کجاست؟
استاندارد سمنان در پایان با بیان انکه مردم سروات اصلی اینگلاب هستند، تحفه: آغار امروز، بنگرید به قراردادهای خوبی، در استان، هیستیم، با شواهد وحدت، هماهنگی و هسته آستان آستان.

انتهای پیام/

شما اهمیتی نمی دهید

نیاز پیشنهادی


حسین ثوری، رئیس فدرال رزرو

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر