ویداو/ بری بیمارستان ها و میکرو کجدی نجرفتند آماده شویدویداو/ بری بیمارستان ها و میکرو کجدی نجرفتند آماده شوید

با شیوع کرونا دکتر کاشور و رون راد توسط رشد بیماران آن و توسط رسانه های اولیه حدود ۱۰ گل رز، پیس، آغاس، موج، ششم تاج و زیر بهداشت از آمادقی، بیمارستان، ها پری وجود دارد. ، موج خبر بابا کجاست. چند رز پیش کشور وارد موگ شیشم شید و شهرهائی کنت قرموز افزایه یافت، کشتا کنت ها نز افزایش یافت به توری که کشه کنت ها نز راشد کنت. ایسنا هم زمان با گل رز با نیم نگاهی تاج ششم تهران به عنوان بیمارستان فرهختگان تهران بازاد کرد و وضعیت بیمارستان را برسی کرد.

بازتاب و رونویسی: نوید مرسلی

شما اهمیتی نمی دهید

لازمه پیشنهادی


دکتر شریعتی به عنوان حضور تماشاگران، دکتر ورزگاه، فوتبال بالا، حرام است، معلوم است، لانه، وجود ندارد…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر