وضعیت نجداری و اقیم سازی سگ های و والگرد در خراسان جنوب دارحال رصد شده است.ایسنا/ خراسان جنوبی یاور همننگی، امور شهری، غرفه خراسان جنوبی، سرزمین اصلی، تشکیلات شبکه های نجدری، اقرار به اوضاع و آگیم سازی سگ های و لرد در استان، تایید کرد.

علیرضا عباس زاده امروز، سه شنبه، اسفندیه، کرگروه، حوزه، جمعیت، حیوانات، ناقل، آنجا که انسان است، مشکل اجتماعی دارم و با هادشتی و روانی، دانشگاه امروز مشکل دارم. مرکز کنترل. تداعی های بیماری انسان.»

به گزارش ایسنا، وی افزود: خراسان جنوبی در ۹۷ بری اولین بار امروز کارگروهی با حضور دستگاه های آگرای صلاح بری پایش جامت دام های ترانسپورتر بیماری با مرد سابق. “

دستیار همننگی در امور شهری، غرفه خراسان جنوبی، هدیه: چند ماه پیش شاهد مرگ پسر بچه یک در رستای امیرآباد بیرجند بور، پیرو کمپین سگ های و والگرد بودیم.

عباس زاده افزود : اداره کنترل جامعه که موانع وجود داش، با همکاری دوستگاه های آگری به حکم شاهداری و اداره هر دامپاژکی استان رافع می شود.

ویو گیفت: ایالت دو مرکز کنونی نگهداری سگ های و والگرد در بیرجند و قاین و وجود در که مهم است ببینید که مراکز بید سمندی کجا هستند مجموعه اورری و نگهداری کجا هستند. حیوانات بشید

عباس زاده افزود: به عنوان مسیر جلسات ترم کارگروه آستانی، مسائل مربوط به مجموعه اوری و کنترل گامات سج های و والگرد را مانیتورینگ مای کانیم.

ما گفتن: من در مورد تامین آذوقه، اکسین، نگهداری و روشهای عالمی اقمسازی، راسازی و مدوم سازی در جایی که حیوانات هستند نگران هستم.

هاماننگی عمره عمرانی استان خراسان جنوبی گفت: کارگروه آستانی و شهرستانی آغاز شد تا زمانی که این ناقل بیماری را با انسان جمع آوری اوری و اداره مراکز نجدری و حیوانات مفیدی چون کرندند بسیار مفید است.

عباس زاده افزود: من عکسی از مردم دارم با مردم بری نگهداری و کاشاورزی، حیوانات با کنترل مفید هستند، انتخاب مردم قار گرد ضروری است.

دستیار دادستان کل کشور افزود: منشأ سادات، عدم، سازی سگ هی، والگارد نستیم، بالکاه هره یک از دستگاه، سلام صلاح، بید، خصوصاً مجموعه اوری و سمندی چیست که آن را. کارکردهای کار خود را کنند دارد.

هیرانی یادور شاد: گروهی از جلسات کنترل کارگرو، حیوانات دامپزشک را با یک انسان جمع آوری کردند که در نتیجه او مناسب ترین بود و با صرف زمان زیادی بزرگ شد. محلول را سفت کنید.»

انتهای پیام/

شما اهمیتی نمی دهید

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر