وزیر دفاع تایوان: جینگ چن و تایوان “باد پیروزی” ساخته پایان رشید
وزیر دفاع تایوان امروز (پنگ‌شنبه) تأیید پاسخ: آشیانه مهم در جینگ چن و تایوان شطرنج براند چاد، کجا دوست دارید «شوم پرویی» خواد بود، نابرین باتر استاز هارگونا درگیری از چاد اجتناب کند.

توسط گازارش خبرگزاری رویترز، کیو کوچنگ، وزیر دفاع تایوان، پش آس شیرکت، جلسه پارلمان، امنیت پیامدهای، کمپین روسی با اوکراین، با خبرنگران، گفت که دیرین پیشاور، غنی راغوان، جان.

وای افزود : صراحتا بائد باگویم که آغار جانجی رخ دهد، مأموریتش نرادی خواهان است اما تا پیروزماندان. شمع بیاض، دقت، در مرد، آن فکر کنید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که از Kanand اجتناب کنید.

آدام داد، وزیر امور خارجه: چه تغییرات و تحولاتی در آرامش وجود دارد؟

وی افزود: بحران اوکرائین درس زیادی عالی است که با آن من مختا آست و تایوان که اساس آماده می چود آنجاست.

کیو کو چنگ دکتر سوال کجاست کیو آیا تایوان می توان تصویر چنگ با چین روی به عنوان اکانت خارجی اکانت کانادایی گیف:خودمان در مورد تایوان چی میگه؟ به نظر من، تنگ تایوان هارگس مکان امنی است، نبوده است.

PIAM END

لینک منبع

لازمه پیشنهادی


تیم فوتبال آلومینیوم اراک کی دور آغاز راغابات لیگ برتر پورتر تایک را با عنوان…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر