وزیر جهاد کشاورزی:‌ افزایش قیمت ناشی‌از حذف ارز ترجیحی، با یارانه‌ها جبران می‌شود
یارانه‌ها در سیاست‌گذاری جدید حذف نشده‌اند بلکه از حوزه کالا به سمت افراد کوچ کرده و هدفمند و مردمی شده‌اند.