وزیر امور خارجه همراه خود بسیار زیاد اجتناب کرده اند جناح ها و رهبران فلسطینی در لبنان دیدار کرد
شاهزاده عبدالله پس اجتناب کرده اند دسترسی بیروت در مخلوط خبرنگاران هدف اجتناب کرده اند بازدید شخصی به لبنان را دلیل داد.