وزنه برداری زنان و غلبه بر محافظه کاری
امیر خادم بعد از المپیک ۱۹۹۲ در مصاحبه ای با کیهان ارشت (و شاید مجله دنیای ارشت) گفت: تماشای کشتی و وزنه برداری زنان روحیه را به هم می زند. این فقط نظر کشتی گیر بود. فلان سنت گرا در گوشه ای از فلان شهر مذهبی طبیعتاً هزار برابر بیشتر از امیر خادم با کشتی و وزنه برداری زنان مخالف بود.