وزارت مسکن: ارعاب مستاجران پیگرد قانونی دارددر صورتی که مستاجر در مدت اجاره قبلی به دستور مقام قضایی (شورای حل اختلاف) به موقع وظایف خود را انجام نداده باشد یا افزایش اجاره بها متناسب با درصدهای مورد قبول مستاجر پذیرفته نشود، مستاجر باید آپارتمان را تحویل دهد. واحد.