وزارت انرژی: ۳۰۰ شهر ایران دچار فشار آبی هستند
برای کاهش معضل فشار آبی تعهد های جدیدی اجتناب کرده اند جمله ردیابی ها سوئیچ آب، احداث تصفیه خانه ها و استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها جدید آبی را تحریک کردن کرده ایم به همان اندازه در کمترین زمان قابل دستیابی این ضرر را کاهش دهیم.