وزارت امور خارجه: آمریکا به دنبال تنفس مصنوعی به رژیم صهیونیستی است
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اینکه آمریکا بدون درک درست از واقعیت منطقه چنین موضوعاتی را تنها با هدف ایران هراسی و اختلاف بین کشورهای منطقه مطرح و دنبال می کند، نشان می دهد که آمریکا به منافع غیرقانونی این کشور اهمیت می دهد و به آن فرصت تنفس می دهد.» برای حکومت صهیونیستی در منطقه ساختگی است.