وزارت آموزش و پرورش: دبیرستان ها باید منصفانه ماه تولید دیگری به گروه بروند
منصفانه ماه به زمان نیمسال دوم دبیرستان اضافه تبدیل می شود.