وب سرور هنگام عمل به عنوان دروازه یا پروکسی پاسخ نادرستی دریافت کرد.


۵۰۲ – سرور وب در حالی که به عنوان دروازه یا پروکسی عمل می کند، یک پاسخ نامعتبر دریافت کرد.

صفحه ای که به دنبال آن هستید مشکل دارد و نمایش داده نمی شود. هنگامی که وب سرور (که به عنوان دروازه یا پروکسی عمل می کند) با سرور محتوای بالادستی تماس گرفت، پاسخ نادرستی از سرور محتوا دریافت کرد.