هواشناسی: کاهش دما اجتناب کرده اند ۶ به همان اندازه ۱۰ سطح در شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط ملت
بر مقدمه این اطلاعیه، نوع خطرات سامانه مذکور در عوامل کشف نشده تگرگ باران در کنار همراه خود وزش باد، رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تگرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناطق سردسیر مه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف {خواهد بود}.