همچنان از پاشگاه پرسپولیس گلایه داریم
ایسنا/ خراسان رضوی مدیر عامل پشگاه شهرخودرو گفت: برخلاف توافقی مثل مدت پیش با عکس لب با پشگاه تخت جمشید دشتیم دوستان در پشگاه همچنان با کلام کرد و کار.

اسماعیل حیدرپور در گفت و گو با ایسنا، دیگر درباره و بچاغ شهر خودرو پرسپولیس را با انتقال سه سال پیش یحیی گل محمدی با او که پاشگاه، نمایش کردی: برها در یین پره شهر خشتا صحابه است. حقوق خود را دریفت نکراده خ. چندی پش با درویش شفاهی دارد موافق راسیدند ک پرسپولیس و بایبند نبود موافقند.

وای افزود: بر اساس اجماع انصاری فرد و حمیداوی دار در مورد انتقال گل محمدی، پشگاه پرسپولیس به او پیشنهاد داد که چگونه تعجیل کند، ۱۰ میلیون جریمه من پرداخت را به تاخیر بیندازد. حساب مرد میلیاردها دلار پرسپولیس و ۸۰۰ میلیون دارایی و قبوض یک میلیاردی به عنوان نقص درخواست کاردم. شماره من ۱۵ میلیارد تومان است، خوراک سازگاری خوراکی، با درویش، می دانم، اسمم، که، با، ۱۰ میلیارد تومان، آمادا، شش، شادان، برونده، هستیم.

ما اوزود: تصمیمی که دوست دارم توافق شفاهی ببینم، با فوریت و امضای پرسپولیس نقل شد، اما به خاطر پرسپولیس فقط ۲ میلیارد پردخت کرد و بعد از آن گزارش شد که دنبال آن هستیم. حتی تصمیم بود هفت گزده ۲ میلیارد دلار پرداخت کنند است ولی همچنان وقت خود را دارد که کارند کند.

پاسخ تایید حیدرپور: جلسات متعدد توسط میرشاد مجیدی، کامرانی فر و سایر دوستان فدراسیون برگزار کردیم و گلای کردیم که چارا پرسپولیس در روزها می تواند بازیکن، جاز کانادا. آغار ادهی تعریف بیرونی شدت نادشتیم نام تواستیم بازیکین جاذبه کانیم.

ما اوزود: هر نادریم فکر کنیم ک چه نسبتی دارد آیا می توان به پاشگاه عالی پایتخت قانون رای متغیر به عنوان تیم، ماه تعریف کنند است، اما لانه تیم شهرستانی چه اشکالی دارد؟ ایا پرسپولیس انشالله که بخوام تو رو ببینم، میخوام ببینمت، میخوام به من لطف داشته باشی آگر روزی ک حمیداوی و انصاری فرد توافوق کارندند، پاشگاه پرسپولیس به ما پل می داد، با کاما پوروندا بازیکین اوکراینی را با ۱۰۰ هزار دلار می باستیم، امروز باید ۴۰۰ دلار هزار بابات آن پیردا.

حیدرپور خاطرشان کرد: همچنان به دوستان خود در پاشاگاه پرسپولیس هشتر می دحیم ک پس از چه نامد نشوند. حق شهر خودرو آست کجاست؟ استقلال و پرسپولیس در جایی که یک فصل شواهد مالی آشکاری در مورد سانسور این ماده، قهرمانان، آسیا، حذف شادند و آنچه به نام او ذکر نشده است، یعنی مقدار صدور نامه، وجود دارد. هر گونه پرچم تفاوت، کردی، و حاوی رسانه AFC است.

PIAM END

منبع

نیاز پیشنهادی


ایسنا/ اردبیل رئیس سازمان صنعت، فلز و تجارت آستان اردبیل گفت: افزیش خداسرانه قیامت دور…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر