همراه خود اپلیکیشن My Police اجتناب کرده اند ارائه دهندگان ترخیص کالا اجتناب کرده اند گمرک بهره مند شوید


بر ایده تجربیات تابناک البرز سرهنگ حمدالله رحمتی پور اظهار داشت: این امر اطمینان حاصل شود که تسریع در حاضر ارائه دهندگان، افزایش رضایتمندی، افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی تکنیک ترخیص خودروهای توقیفی همراه خود بردن رسمیت بی معنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش قیمت ها انجام تبدیل می شود.
وی اظهار داشت: “برای اولین قدم برای ترخیص اینترنت خودروها، احراز هویت باید به صورت غیر حضوری همراه خود برای مشاوره اپلیکیشن پلیس من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت یابی پلیس انجام شود.”
رئیس پلیس راهور استان البرز اظهار داشت: سپس همراه خود پرونده کد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره تصمیم مالک در سامانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تطبیق آن همراه خود سامانه شماره گذاری، تصرف احراز تبدیل می شود.
وی افزود: پس اجتناب کرده اند آن پلاک توسط مالک در سامانه محدوده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله بعدی پرونده تقاضا ترخیص اجتناب کرده اند صاحب پلاک در تقاضا پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت یابی پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن خلافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ارائه دهندگان.”
سرهنگ رحمتی پور اظهار داشت: دلیل برای دستگیری بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح ترخیص اجتناب کرده اند سوی ستاد ترخیص پلیس راهور بازرسی تبدیل می شود.
وی افزود: قیمت نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقه پارکینگ ماشین به صورت سیستمی همراه خود هدایت مالک به درگاه موسسه مالی انجام تبدیل می شود، پایان دادن سطوح ترخیص، کشتی پیامک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه فینال مرحله این سطوح به صورت غیرحضوری {خواهد بود}.